Home

MSB it incidenter

CERT-SE förebygger it-incidenter. CERT-SE:s tjänster riktar sig till såväl offentlig sektor som näringslivet och till uppgifterna hör bland annat att: Agera skyndsamt vid inträffade it-incidenter genom att sprida information samt vid behov arbeta med samordning av åtgärder och medverka i arbete som krävs för att avhjälpa eller lindra effekter av det inträffade av it-incidenter. I MSB:s föreskrifter om obligatorisk it-incidentrapportering för statliga myndigheter (MSBFS 2016:2) tydliggörs när, hur och vilka kategorier av it-incidenter som ska rapporteras. Varje myndighet ska göra sin egen bedömning av vilka it-incidenter som är s MSB presenterar årligen en sammanställning och analys av de rapporter om allvarliga it-incidenter som mottagits från statliga myndigheter sedan april . 2016. Myndigheterna ska skyndsamt rapportera it-incidenter som inträffat i . myndighetens informationssystem och som allvarligt kan påverka säkerheten varliga IT-incidenter, den så kallade hanterandeplanen. Sammanställningen ska kunna användas som stöd för samhällets hantering av allvarliga IT-incidenter. Vi återspeglar här centrala delar i den rapport som MSB på regeringens uppdrag redovisade i mars 2011. Hanterandeplanen är interimistisk tills dess att den övats och reviderats i.

Hantering och förebyggande av it-incidenter - CERT-S

 1. in it-incidenter till MSB i enlighet med NIS-regleringen. Med denna rapport vill MSB återföra kunskap till NIS-leverantörerna, tillsyns- myndigheterna och andra intressenter kring vilka typer av incidenter som varit vanligt förekommande under året och hur dessa kan motverkas
 2. 297 allvarliga it-incidenter till MSB. MSB ser positivt på att fler myndigheter nu rapporterar it-incidenter, något som indikerar att med- vetenheten ökar. Rapporteringsgraden varierar över året, men har sedan starten i april 2016 inte förändrats i någon större omfattning. MSB bedömer att fler it-incidenter hos statlig
 3. Under coronaåret 2020 rapporterades 286 allvarliga it-incidenter från statliga myndigheter till MSB. De senaste åren har antalet rapporter legat på en liknande nivå. Årsrapporten baseras på de inrapporterade tillbud och på omvärldsbevakning och övriga inflöden
 4. medfört är det extra viktigt att tänka på grundläggande frågor som informations- och cybersäkerhet, kontinuitetsplanering och säkerhetsskydd, säger Åke Holmgren, chef för avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer på MSB
 5. MSB har identifierat behov av tydligare styrning av statliga myndigheternas informationssäkerhetsarbete och ger nu ut ett föreskriftspaket i tre delar där två föreskrifter uppdaterats och en tillkommit. Föreskrifterna träder ikraft 1 oktober 2020. Som stöd för arbetet med informationssäkerhet erbjuder MSB en rad olika vägledningar och utbildningar
 6. it-incidenter i samhället ska förbättras. • Berörda aktörer ska kunna agera samordnat för att hantera cyberattacker och andra allvarliga it-incidenter. • Det ska finnas ett utvecklat cyberförsvar för Sveriges mest skyddsvärda verk-samheter med en förstärkt militär förmåga att möta och hantera angrepp frå

MSB: Allvarliga it-incidenter vid statliga myndigheter

MSB: Fortsatt många allvarliga it-incidenter

 1. Ett problem i it-miljön kan påverka hela din organisation och ibland också delar av eller hela samhället och då är det bättre att anmäla en gång för mycket ä..
 2. I vissa fall innebär det att IT-incidenter måste rapporteras både till MSB och Datainspektionen. Mer information rapportering av personuppgiftsincidenter MSBFS 2020:8, föreskrifter om rapportering av IT-incidenter för statliga myndighete
 3. ska smittspridning av covid-19 Uppdaterad: 27 juni 2019 I dag skickar MSB och Folkhälsomyndigheten ut ett sms till alla Sveriges mobiltelefonabonnenter

beredskap (MSB) i uppdrag att senast den 1 mars 2011 ta fram en nationell plan som klargör hur allvarliga IT-incidenter ska hanteras (Fö2010/701/SSK). MSB redovisar i denna rapport den hanterandeplan som tagits fram. Planen är baserad på fyra huvudkomponenter: nationell lägesbild, informations att förebygga och hantera it-incidenter. Därmed kan samhällets förmåga att motstå och återhämta sig från it-incidenter stärkas. Stockholm 2015-01-20 Richard Oehme Chef Verksamheten för samhällets informations- och cybersäkerhet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB MSB mottog 296 rapporter om allvarliga it-incidenter från statliga myndigheter under 2019. Det visar årsrapporten för allvarliga it-incidenter, som släpptes i dag.- Hela samhället måste höja lägstanivån för informations- och cybersäkerhet, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB Förra året rapporterade myndigheterna in 296 allvarliga it-incidenter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), visar årsrapporten för 2019. Det anser myndigheten är alldeles för få Förra året rapporterade myndigheterna in 296 allvarliga it-incidenter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), visar årsrapporten för 2019. Det anser myndigheten är alldeles.

Nya föreskrifter och stöd på informationssäkerhetsområde

MSB planerar flera typer av åtgärder under 2019 för att landets statliga myndigheter ska bli bättre på att redovisa it-incidenter. Inte minst kommer vi att se över våra föreskrifter för. Nu ska statliga myndigheter rapportera allvarliga it-incidenter till MSB. Läs mer om obligatorisk it-incidentrapportering på Cert.se. Nya föreskrifter om informationssäkerhet för myndigheter. Faktablad om obligatorisk it-incidentrapportering. MSB Rapport: Hur man skapar en språkgemenskap Postadress: Telefon: 0771-240 240 registrator@msb.se Org.nr: 202100-5984 651 81 Karlstad Fax: 010-240 56 00 www.msb.se Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger er tillfälle att lämna synpunkte MSB mottog 296 rapporter om allvarliga it-incidenter från statliga myndigheter under 2019. Det visar årsrapporten för allvarliga it-incidenter, som släpptes i dag Under 2020 mottog MSB 286 rapporter om allvarliga it-incidenter från statliga myndigheter. Under 2019, 2018 och 2017 inkom 296, 297 respektive 281 rapporter om it-incidenter från statliga myndigheter. Årsrapporterna för it-incidenter 2020 baseras på de inrapporterade it-incidenter som MSB tar del av samt omvärldsbevakning och övriga inflöden

Rapportering av it-incidenter är redan idag ett krav som följer av MSB:s föreskrifter MSBFS 2016:2 med tillhörande allmänna råd. MSB:s förtydligande av vilka it-incidenter som ska rapporteras kan leda till att fler incidenter kommer att rapporteras. Eventuella merkostnader bedöms dock bl Samtidigt konstaterar MSB att för få incidenter rapporteras och för få myndigheter rapporterar. Orsaker till det är att de ofta har dåliga rutiner för att identifiera, dokumentera och rapportera it-incidenter - och de har också svårt att bedöma allvarlighetsgraden Allvarliga it-incidenter mot statliga myndigheter ökar. MSB mottog 286 rapporter om allvarliga it-incidenter från statliga myndigheter under 2020. Det visar årsrapporten för allvarliga it-incidenter som släpptes i dag. - På grund av den omställning som pandemin medfört är det extra viktigt att tänka på grundläggande frågor som. Statliga myndigheter rapporterade 297 it-incidenter förra året, men det borde komma in fler, anser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Nu inleds en satsning för att myndigheterna ska bli bättre på att rapportera

Nu ska statliga myndigheter rapportera allvarliga it-incidenter till MSB. Måndagen den 4 april träder MSB:s föreskrifter om myndigheternas it-incidentrapportering respektive informationssäkerhet i kraft. Syftet med obligatorisk it-incidentrapportering är att stödja samhällets informationssäkerhet. Det möjliggör en samlad lägesbild. Årsrapporterna baseras på de inrapporterade it-incidenter som MSB tar del av samt omvärldsbevakning och övriga inflöden. - Baserat på den inkomna rapporteringen bedömer MSB att myndigheterna bland annat behöver höja lägstanivån, analysera beroendet till externa leverantörer och se över sin incidenthantering och incidentrapportering, säger Åke Holmgren Det MSB ser i sammanställningen är att andelen allvarliga IT-incidenter som beror på handhavandefel, dvs att medarbetare inom organisationerna har använt IT-utrustning på ett felaktigt sätt, har ökat i förhållande till tidigare år. Med andra ord handhavandefel hos IT-användare kan skapa risker för samhällsviktig verksamhet Förra året rapporterades 281 så kallade it-incidenter in från svenska myndigheter till MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det handlar bland.

Fortsatt många allvarliga it-incidenter Myndigheten för

MSB skriver i sin rapport att anledningen till att det inte rapporteras mer kan bero på bristfälliga rutiner hos myndigheterna för att dokumentera och hantera it-incidenter, hög arbetsbelastning eller att myndigheten inte upplever någon nytta med rapporteringen MSB släpper första årsrapporten kring it-incidentrapportering. I april 2016 blev det obligatoriskt för svenska myndigheter att rapportera it-incidenter. Det var till en början ganska oklart för många exakt vad som räknades som en incident och när man skulle rapportera MSB:s nya föreskrifter och tillhörande vägledning Helena Andersson Carl Önne. Nytt föreskriftspaket från 1 oktober 2020 •För statliga myndigheter •Informationssäkerhet •Tydligare vilka it-incidenter som ska rapporteras. •Påverkat information i behov av utökat skyd

Sedan den obligatoriska rapporteringen av it-incidenter hos myndigheterna inleddes har 131 rapporter kommit in till MSB. I minst 7 fall har det lett till polisanmälan

Den nya statliga IT-incident­rapporteringen är bra för

2021-02-01 07:59 CET Fortsatt många allvarliga it-incidenter MSB mottog 286 rapporter om allvarliga it-incidenter från statliga myndigheter under 2020 MSB arbetar för närvarande med att ta fram användarstöd till myndigheterna och ett verktyg för rapportering av it-incidenter. Mer information kommer inom kort att presenteras på www.cert.se. Obligatoriet omfattar myndigheter, men även andra organisationer kan välja att rapportera frivilligt. Kontakta MSB/CERT-SE på cert@cert.se eller 0102-40 40 40. Vid användning av PGP-kryptering finns CERT-SE:s publika PGP-nyckel här MSB har kommit ut med en rapport om it-incidenter för samhällsviktiga aktörer. Rapporten är den första i sitt slag MSB varnar för nya cyberattacker: Kan kapa journaler. 2020-11-05 07:08. Niklas Svahn/TT. 2. Angriparna nya metod går ut på att etablera sig i nätverket innan de slår till och krypterar filer. Arkivbild. Foto: Jenny Kane/AP/TT. Aktivera Talande Webb. Hackerattacker med utpressningsprogram riskerar att slå ut sjukvårdens journalsystem.

Antalet allvarliga it-incidenter som rapporterades till MSB sjönk i fjol. Inte ens fyra av tio myndigheter som är skyldiga att rapportera incidenter gjorde det. Det finns både cyberattacker och. Det har nu gått nästan ett år sedan den 1:a April 2016 då det är obligatoriskt för Sveriges (nästan) samtliga 244 myndigheter att rapportera in it-incidenter till MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). MSB rapporterar att det skickats in 214 incidentrapporter från 77 myndigheter och att snittet legat på 25 st per månad MSB arrangerar digital konferens om informationssäkerhet. Den 30 september arrangerar MSB den digitala konferensen Offentlig sektors informationssäkerhet. Konferensen kommer att ha temat säker digitalisering. MSB har i uppdrag är att vägleda offentlig sektor så att digitaliseringens möjligheter tas tillvara på ett informationssäkert.

MSB: Cirka 150 allvarliga IT-incidenter hos svenska

 1. Hittills 50 rapporter om it-incidenter till MSB. Det är skrämmande att se hur dåligt det fortfarande är med informationssäkerheten hos många myndigheter, säger MSB. Sedan 1 april är det obligatoriskt för myndigheter att rapportera om it-incidenter. Text Miguel Guerrero 16 juni 2016 säkerhet
 2. Det visar MSB:s sammanställning över inrapporterade it- incidenter från leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster. MSB har mottagit 88 incidentrapporter från leverantörer av.
 3. dre än året före. Antalet handhavandefel.
 4. ister Anders Ygeman har reagerat 1 på den senaste tidens rapporterade IT-incidenter och vill utreda frågan om rapporteringsskyldighet. Det behövs kanske inte för MSB har redan gjort detta 2. Inrikes
 5. MSB: Myndigheterna måste höja nivån. Incidenter relaterade till störningar i driftmiljö, mjuk- eller hårdvara eller rena handhavandefel har ökat, menar MSB. Det rapporterades 286 allvarliga it-incidenter från statliga myndigheter i fjol. Nu menar MSB att myndigheterna måste höja lägstanivån
 6. Statliga myndigheter rapporterade 297 it-incidenter förra året, men det borde komma in fler, anser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Nu inleds en satsning för att.

Ökning av it-incidenter inom samhällsviktig verksamhet. Leverantörer av samhällsviktiga tjänster meddelade 88 it-incidenter till MSB under 2020. Det är en ökning jämfört med 2019. Pandemin bedöms påverkat it-incidenter. Förra året rapporterades 286 allvarliga it-incidenter in från statliga myndigheter till MSB Enligt MSB:s föreskrifter ska statliga myndigheter rapportera IT-incidenter som allvarligt kan påverka säkerheten i den informationshantering som myndigheten ansvarar för. Det övergripande syftet med den obligatoriska IT-incidentrapporteringen är att stödja arbetet med samhällets informations- och cybersäkerhet och bidra till arbetet med en lägesbild på området Under 2020 rapporterades 286 allvarliga it-incidenter från statliga myndigheter till MSB. De senaste åren har antalet rapporter legat på en liknande nivå. Årsrapporten för it-incidenter 2020 baseras på de inrapporterade it-incidenter som MSB tar del av samt omvärldsbevakning och övriga inflöden MSB har fått 200 rapporter om it-incidenter på svenska myndigheter sedan förra året. Men bara var tredje myndighet skickar in rapporter. Publicerad 2017-02-21. Regeringen: Kommuner ska rapportera it-incidenter. Regeringen vill att även kommuner ska bli ålagda att rapportera in it-incidenter MSB har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag på ett system för IT-incidentrapportering som ska vara obligatoriskt för statliga myndigheter och frivilligt för övriga organisationer

Skånska Dagbladet | För få it-angrepp rapporteras

MSB It-incidenter - YouTub

Den 1 april inför regeringen även en skyldighet för alla statliga myndigheter att rapportera it-incidenter till MSB. Enligt Anders Ahlqvist, kriminalkommissarie vid polisens Nationella it-brottsgrupp, är det oklart i vilken mån polisen kommer att få del av information både från denna rapportering och den som kommer via Nis-direktivet säkerhetspåverkande IT-incidenter. Ärendet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, föreskriver1 att statliga myndigheter fr.o.m. 2016-04-04 ska rapportera allvarliga säkerhetspåverkande IT-incidenter2 till dem. Genom att MSB får en samlad och övergripande bild kan d MSB:s uppmaning. Förra året tog MSB emot 286 rapporter om allvarliga it-incidenter på statliga myndigheter. Det är en minskning jämfört med tidigare år. Nu uppmanar MSB att myndigheter ser över incidenthanteringen och rapporteringen, samt att analysera beroendet till externa leverantörer MSB vill ha fler rapporter om it-incidenter Statliga myndigheter rapporterade 297 it-incidenter förra året, men det borde komma in fler, anser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) MSB varnar för osäkra videotjänster. Många fysiska möten har ersatts av videokonferenser under coronapandemin. Videokonferenser har blivit allt mer populära under coronakrisen. Men tjänster.

I slutet av förra året beslutade regeringen att göra det obligatoriskt för statliga myndigheter att rapportera allvarliga it-incidenter. Nu har Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, har tagit fram föreskrifter för hur det ska gå till rent praktiskt när en myndighet ska rapportera en allvarlig it-incident MSB planerar flera typer av åtgärder under 2019 för att landets statliga myndigheter ska bli bättre på att redovisa it-incidenter. Inte minst kommer vi att se över våra föreskrifter för it-incidentrapportering för statliga myndigheter, och vi kommer att arbeta närmare myndigheterna för att ge det stöd som krävs för att vända utvecklingen, säger Dan Eliasson, generaldirektör. Förra året rapporterade myndigheterna in 296 allvarliga it-incidenter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), visar årsrapporten för 2019. Det anser myndigheten är alldeles för få MSB: s specificerade konsekvensnivåer). Viktigt ta med förtydligande resonemang i vägledningen kring att arbetet utgör ett stöd i arbetet med samhällets informationssäkerhet. Svar på remiss gällande förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter 2019-0219 Förra året tog MSB emot 286 rapporter om allvarliga it-incidenter på statliga myndigheter. Det är en minskning jämfört med tidigare år. Nu uppmanar MSB att myndigheter ser över incidenthanteringen och rapporteringen, samt att analysera beroendet till externa leverantörer

MSB.se är huvudwebbplats för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Här finns information om MSB: (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. Dinsäkerhet.se MSB har beslutat om nya föreskrifter för myndigheternas IT-incidentrapportering. ska underlätta för statliga myndigheter att uppfylla kravet på rapportering av IT-incidenter som allvarligt kan påverka säkerheten, i den informationsbehandling som myndigheten ansvarar för. Det visar MSB:s sammanställning över inrapporterade it-incidenter från leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster. MSB har mottagit 88 incidentrapporter från leverantörer av samhällsviktiga tjänster som inträffade under 2020 information om vissa it-incidenter. Stockholm i juli 2016 Björn Andersson Malin Stensbäck . 5 Innehåll Sammanfattning.. 9 1 Författningsförslag..... 11 1.1 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2015:1052) om krisberedskap och. myndigheters rapportering av it-incidenter (MSB dnr 2019-02194) Sammanfattning . Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2016:2) och allmänna råd om statliga myndigheters rapportering av IT-incidenter trädde i kraft 2016-04-04. Syftet med obligatorisk it

MSB får i uppdrag att öka motståndskraften mot it-incidenter Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att bidra till att öka allmänhetens och företags kunskap om informationssäkerhet, inklusive id-stölder Från och med den 1 april ska IT-incidenter hos statliga myndigheter rapporteras. Det är en helt ny ordning som innebär att de flesta myndigheter ska rapportera till MSB, Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten, beroende på vad incidenterna handlar om. Häng med ner i paragrafträsket för att se vad som gäller Enligt MSB ska myndigheter rapportera IT-incidenter som inträffat i myndighetens informationssystem och som allvarligt kan påverka säkerheten i den informationshantering som myndigheten ansvarar för eller i tjänster som myndigheten tillhandahåller åt en annan organisation. - Det här kommer att ge en bättre överblick över hoten förebygga, upptäcka och hantera IT-incidenter. Genom att skyndsamt rapportera till MSB, för att därigenom få en samlad och övergripande bild, finns också möjlighet att samordnat vidta åtgärder för att avvärja eller begränsakonsekvenserna av allvarliga IT -incidenter Fram till 30 september samma år som obligatoriet infördes hade svenska myndigheter drabbats av 131 allvarligare it-incidenter under det senaste halvåret som inkommit till MSB, [1] vilket motsvarar ungefär 5 incidenter varje vecka, men Totalförsvarets forskningsinstitut upattar att angreppen är mycket fler. [1

IT-incidentrapportering - Medarbetarwebbe

MSB håller också på att ta fram ett tekniskt system för att göra rapporteringen. Alla myndigheter har dock fått en krypteringslösning så att de säkert kan skicka in rapporter om it-incidenter via exempelvis e-post. Det nya systemet skulle ha varit på banan innan årsskiftet, men har nu skjutits upp till andra kvartalet 2017 Ökning av it-incidenter inom samhällsviktig verksamhet. Leverantörer av samhällsviktiga tjänster meddelade 88 it-incidenter till MSB under 2020. Det är en ökning jämfört med 2019. Pandemin bedöms påverkat it-incidenter. Förra året rapporterades 286 allvarliga it-incidenter in från statliga myndigheter till MSB MSB får bland annat i uppdrag att genomföra en nationell informationskampanj i syfte att öka allmänhetens samt små och medelstora företags kunskap om vilka grundläggande säkerhetsåtgärder som kan och bör vidtas för att skydda sig mot it-incidenter, inklusive id-stölder • MSB föreslås få tillsyn över kommunernas arbete med säkerhetsskydd • Utveckla och förtydliga regelverket . 2016-06-01 10 Obligatorisk it-incidentrapportering -it-incidenter som upptäckts genom FRA:s arbete * Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvarig

MSB väljer att göra samma sak, trots att myndigheten inte känner till liknande angrepp i Sverige. (MSB) för att hantera it-incidenter.. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Till uppgifterna hör bland annat att: Agera skyndsamt vid inträffade it-incidenter genom att sprida information samt vid behov arbeta med samordning av åtgärder och medverka i arbete som krävs för att avhjälpa eller lindra effekter av det inträffade

Hantering av allvarliga IT-incidenter : - nationell

Denna sida visar information om It incidentrapportering. Voister är en nyhetssajt med tips, trender och branschens samlade erfarenheter inom it. Vi skriver och bevakar för alla som har behov att kunna ta del av det senaste inom säkerhet, mobilitet, it i skolan, digitalisering och andra snabbrörliga områden MSB får incidentrapporter från leverantörer av samhällsviktiga tjänster - Jag tror att en vanlig missuppfattning överlag när det gäller it-incidenter är att de handlar om angrepp. Föreskrifter om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter, MSB. Datum när remissen skickades: 2016-02-05. Relaterade dokument. Föreskrifter om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter, MSB (pdf, 305 kB) Hjälpte den här sidan dig? Mail name e-mail: Lämna synpunkter

MSB bedömer att det är för få myndigheter som rapporterar allvarliga it- incidenter och att antalet rapporterade incidenter borde vara fler. MSB konstaterar att många myndigheter inte följer MSB:s föreskrifter om ett systematiskt och riskbaserat arbetssätt gällande informationssäkerhet Fyra myndigheter har fått uppdraget att inrätta cybersäkerhetscentret: Säkerhetspolisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (FRA). Myndigheterna ska ha en nära samverkan med Försvarets materielverk (FMV), Polismyndigheten och Post- och telestyrelsen (PTS) som ska ges möjlighet att medverka i cybersäkerhetscentrets verksamhet I regeringens promemoria Polisens tillgång till information om vissa it-incidenter (Ds 2016:22) föreslås att MSB ska vara skyldig att lämna uppgifter om sådana rapporterade it-incidenter till Polismyndigheten om det finns anledning att anta att incidenten har sin grund i en brottslig gärning

MSB och tillsynsmyndigheterna: utmaningar och möjligheter inom respektive sektor Valbara spår som tar upp riskanalys, informationssäkerhet, förebyggande och hantering av IT-incidenter Konferensen genomförs den 19 maj och anmälan görs senast 14 maj Inrikesminister Anders Ygeman har reagerat 1 på den senaste tidens rapporterade IT-incidenter och vill utreda frågan om rapporteringsskyldighet. Det behövs kanske inte för MSB har redan gjort detta 2.. Inrikesministern överväger en tvingande rapporteringsskyldighet både för myndigheter och företag Andra stycket: Begreppet it-incidenter bör ändras till informationssäker-hetsincidenter. Särskilda krav på informationssäkerhetsarbete . 11 § MSB har på vissa områden givits väl otydliga och långtgående mandat, inte minst enligt denna paragraf där MSB enligt den andra strecksatsen kan ställ Svar på fråga 2016/17:1160 av Krister Hammarbergh (M) Polisens tillgång till information om vissa it-incidenter. Krister Hammarbergh har frågat mig hur jag avser agera i fråga om förslaget som lämnats i promemorian Polisens tillgång till information om vissa it-incidenter (Ds 2016:22) om att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska lämna uppgift om vissa rapporterade it.

Sedan 1 april 2016 är det lagstadgat att de svenska myndigheterna ska rapportera in it-incidenter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. MSB:s chef för enheten för samhällets informations- och cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig information, Richard Oeheme, uppger nu att bara 70 av 240 myndigheter som omfattas av rapporteringsskyldighet har rapporterat in. För få allvarliga it-angrepp rapportera­s: Lite märkligt It-incidenter 2021-02-02 - Anja Haglund/tt ITSÄKERHET. Antalet allvarliga itincident­er som rapportera­des till MSB sjönk i fjol Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade

Hittills 50 rapporter om it-incidenter till MSB - VoisterMSB-app ska tillgängliggöra information om farliga ämnenMSB:s arbete med anledning av coronaviruset42-åringen försökte muta sina barn – med miljon – OmniStor användning av MSB:s flygande förstärkningsresurser
 • Bosch logixx 9 varioperfect manual.
 • BTS 4th member.
 • Emojis artikel.
 • SVZ Gadebusch Kontakt.
 • Sistani org london.
 • Excel största med villkor.
 • Varuhuset Rönneshytta vitvaror.
 • Maceration process definition.
 • Katthem lidingö.
 • Darknubis monster Legends.
 • Bästa LCHF boken.
 • Nastrovje kyrillisch.
 • Block on Viber.
 • Veles.
 • Telia DNS server problem.
 • Too much protein powder.
 • The Royal Family Dance.
 • Der böse Clown Sprüche.
 • LEGOLAND karuseller.
 • Växla 500 eurosedlar.
 • Phantom Assassin counter.
 • Wetter Online Bludenz.
 • Meningitis prevención.
 • Erin Richards Instagram.
 • SATS bindningstid.
 • Honda NSX 1990 for sale.
 • Vattentäta skor barn Stadium.
 • Pictures of Evie from Descendants 1.
 • Planlösning badrum med tvättmaskin.
 • Anders Borg Susanna Borg.
 • Samsung wireless charger instructions.
 • Heckenpflanzen blühend.
 • Ring of Fire movie.
 • LADY sensitive färg.
 • Joan Grande.
 • Bewässerungssystem Balkon.
 • Festprisse webbkryss.
 • Derbi 50cc Senda.
 • Hoe snel wordt een man verliefd.
 • Leihmutterschaft Deutschland.
 • Attack in Paris.