Home

Regleringsbrev Försäkringskassan 2022

Regleringsbrev 2021 Myndighet Försäkringskassan

 1. Regleringsbrev för 2020. den 7 juni 2021. Insatser genom samordningsförbunden: Regleringsbrev för 2020: den 28 februari 2021 och den 8 maj 2021: Insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning: Regleringsbrev för 2020: den 8 maj 2021: Överenskommelser mellan staten och Sveriges kommuner och landsting: Regleringsbrev för 2020
 2. skar. Målet för assistansersättningen iregleringsbrevet är samma som i maj 2019 men det ska ske en återrapportering om arbetet mot bidragsbrott. Detta framgår av ett Pressmeddelande från regeringen
 3. Försäkringskassan har tagit emot regeringens regleringsbrev för 2020. En av punkterna handlar om att återrapportera och förklara för regeringen varför antalet assistansberättigade ständigt sjunker

Publicerad 19 december 2019 Regeringen har fattat beslut om nytt regleringsbrev för Försäkringskassan under 2020. För att betona vikten av trygghet i socialförsäkringen samt ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen ändras myndighetens uppdrag gällande sjukförsäkring och föräldraförsäkring Ökad trygghet och jämställdhet i fokus för Försäkringskassan 2020 Regeringen har fattat beslut om nytt regleringsbrev för Försäkringskassan under 2020. För att betona vikten av trygghet i socialförsäkringen samt ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen ändras myndighetens uppdrag gällande sjukförsäkring och föräldraförsäkring Publicerad 08 april 2021. Regeringen har idag fattat beslut om ett reviderat mål för sjukförsäkringen i regleringsbrevet till Försäkringskassan. Genom ändringen vill regeringen tydliggöra förväntningarna på Försäkringskassan efter den lagändring som trädde i kraft den 15 mars om en flexiblare rehabiliteringskedja Regeringen ger Försäkringskassan uppdrag både löpande under året och i sitt årliga regleringsbrev till myndigheten. Här kan du ladda ner det senaste årets rapporter till regeringen. Svar på regeringsuppdrag 2021 Årlig rapport 2020 - Allmänna ombudet för socialförsäkringen (svar på regeringsuppdrag dnr 1392-2020

Regeringen har nu fattat beslut om så kallade regleringsbrev till de statliga myndigheterna för det kommande året. Breven är ett viktigt verktyg för regeringen när den ska driva sin politik, som för budgetåret 2020 bland annat fokuserar på insatser om klimat, trygghet, välfärd och jobb Regleringsbrev försäkringskassan 2020. Regeringen har i dag utsett Nils Öberg till generaldirektör för Försäkringskassan. Dessutom har regeringen beslutat om ett nytt regleringsbrev för.. Försäkringskassan är en svensk statlig myndighet som ansvarar för stora delar av socialförsäkringen

Försäkringskassans regleringsbrev 2020 FK får i uppdrag att ta reda på varför antalet assistansberättigade minskar. Målet för assistansersättningen är samma som i maj 2019, men i år ska det ske en återrapportering om arbetet I Försäkringskassans regleringsbrev för 2020 är målet samma som för 2019 men kravet om återrapportering för assistansersättning har förändrats. Myndigheten får också tre uppdrag på området, bland annat ska de informera regeringen om orsakerna till det minskande antalet personer som beviljas assistansersättning I regleringsbrevet från regeringen står följande med avseende på Försäkringskassans uppdrag beträffande Europeiska socialfonden: Försäkringskassan ska delta i genomförandet av det nationella socialfondsprogramme Försäkringskassan lämnar budgetunderlaget i fasta priser enligt Ekonomistyrningsverkets (ESV) föreskrifter till 9 kap. 3 §. För löpande priser se utgiftsprognoserna som lämnas enligt angivna datum i myndighetens årliga regleringsbrev. Beslut i detta ärende har fattats av Försäkringskassans styrelse den 18 februari 2019 Vid utgången av 2020 hade Försäkringskassan 14 118 anställda på ett 60-tal orter i Sverige. Nils Öberg är generaldirektör för myndigheten. Maria Rydbeck är överdirektör. Styrelsen Försäkringskassan leds av en styrelse utsedd av regeringen. Styrelsen har fullt ansvar för verksamheten, och generaldirektören är ansvarig inför styrelsen

Försäkringskassan ska verka för att sjukpenningtalet i december 2020 inte överstiger 9,0 dagar. Försäkringskassan ska i sitt arbete med att nå målet samverka med berörda aktörer. Samtidigt ska antalet nybeviljade sjukersättningar inte överstiga 18 000 i genomsnitt per år under 2016-2020

Försäkringskassans regleringsbrev för 2020 - Assistanskol

 1. Målen i regleringsbrevet I Försäkringskassans regleringsbrev för 2019 finns tre mål: ett för sjukförsäkringen, ett för assistansersättningen och ett för föräldraförsäkringen. Målet för sjukförsäkringen bedöms liksom föregående år som delvis uppfyllt. Rätts
 2. Försäkringskassan ska även verka för att sjukpenningtalet i december 2020 inte överstiger 9,0 dagar. Samtidigt ska antalet nybeviljade sjukersättningar inte överstiga 18 000 i genomsnitt per år under 2016-2020
 3. skar. Målet för assistansersättningen i regleringsbrevet är samma som i maj 2019 men det ska ske en återrapportering om arbetet mot bidragsbrott. Detta framgår av ett Pressmeddelande.
 4. kning är inte ett grundläggande behov, 2019-12-03 Ulrika Järkestig Berggren - En besparingsstrategi är att inte höra människor i utredningarna, 2019-09-2
 5. Enligt uppdrag i regleringsbrev för 2020 ska Försäkringskassan redovisa målgrupper och resultat av de insatser som finansierats av samordningsförbunden. 5 Härryda kommun lämnar Samordningsförbundet Insjöriket. 6 Samordningsförbundet Activus Piteå, Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn oc

2020. Svar på regeringsuppdrag: Redovisning av målgrupper och resultat av de insatser som finansieras av samordningsförbund 2020. 2019. Återrapport enligt uppdrag i regleringsbrev för 2019 - Insatser genom samordningsförbun Datum för Försäkringskassans uttag av data från SUS samt information om märkning av insatser inför återrapportering enligt regleringsbrev för 2020 Redovisningen för 2020 kommer liksom tidigare år att bygga på de uppgifter samordningsförbunden rapporterar in i SUS. Datum när Försäkringskassan hämtar uppgifter ur SUS fö Försäkringskassans regleringsbrev för 2020, 2019-12-19 Andreas Pettersson, lektor i Juridik - Det saknas socialrättslig kompetens i HFD , 2019-12-17 HFD - Sminkning är inte ett grundläggande behov , 2019-12-0

2020-10-19 001578-2019 Svar på regeringsuppdrag . Rapport - Återrapportering av uppdrag i regleringsbrev: Sammanställning av regionernas redovisningar av villkor 3 inom överenskommelsen En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019 . Försäkringskassan . Datum: 2020-10-1 Försäkringskassans regleringsbrev för 2020 Försäkringskassan får i uppdrag att ta reda på varför antalet assistansberättigade minskar. Målet för assistansersättningen är i stort samma som förra året

Ökad trygghet och jämställdhet i fokus för Försäkringskassan 2020 tor, dec 19, 2019 12:30 CET. Regeringen har fattat beslut om nytt regleringsbrev för Försäkringskassan under 2020 Regleringsbrevet är det dokument som ska styra Försäkringskassans arbete under året. I flera år har regeringen haft som mål att sjukpenningtalet ska vara 9,0 i slutet av 2020 I Försäkringskassans regleringsbrev för 2020 är målet samma som för 2019 men kravet om återrapportering för assistansersättning har förändrats. Myndigheten får också tre uppdrag på området, bland annat ska de informera regeringen om orsakerna till det minskande antalet personer som beviljas assistansersättning. För mer information, se här

Försäkringskassan har fått ny Generaldirektör och ett nytt regleringsbrev. Det nya regleringsbrevet nämner inte timutvecklingen för assistansersättning. Det sägs även att Försäkringskassans arbete med assistansersättning ska bidra till det nationella målet för funktionshinderpolitiken utfört en revision av årsredovisningen för Försäkringskassan för 2020, daterad 2021-02-17. Enligt Riksrevisionens uppfattning har myndigheten • upprättat årsredovisningen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, instruktion, regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut för myndighete I media har det länge nu talats om att sjuktalet som ska ner till 9.0 senast år 2020. Regering och ansvariga på Försäkringskassan ser inget märkligt i den upplevda rättsosäkerhet som fack, jurister och de sjuka nu rapporterar om Försäkringskassans arbete med att förebygga sjukdom, nedsatt arbetsförmåga och sjukfrånvaro - att reglerna medför att förbyggande sjukpenning inte är (HFD 2020 not.14) har konstaterat att ett beslut om godkännande av behandlingsplan inte är ett slutlig

Vi på #116omdagen har fått tagit del av Ida Gabrielssons (V) förslag som det presenterades och röstades om på utskottetsmötet den 28 januari 2021. Vi visar hur förslagspunkterna såg ut längre ner i inlägget. I omröstningen för förslaget så röstade (V) och (SD) för en granskning och de andra emot, och självklart var #116omdagen nyfikn Grundförfattning - FKFS 2020:7. Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2021. Bemyndigande 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga och 4 § 4 bostadsbidragsförordningen (1993:739) EU-regler. Beslutad a Regleringsbrev till Försäkringskassan. Försäkringskassan ska genom god kontroll säkerställa nyttjandet av gemensamma resurser för att förebygga och förhindra felaktiga utbetalningar och bidragsbrott. Likvärda beslut över hela landet och de som är berättigade till ersättningen ska också få den Men samtidigt har regeringen i regleringsbrevet till Försäkringskassan för 2021 gjort klart att myndigheten ska se till att riksdagens mål om att 27 MAR 2020 NYHETER. Senaste nyheterna.

Försäkringskassans regleringsbrev 2020 Aktuellt

SUS utvecklades till följd av att regeringen i tidigare regleringsbrev gav Försäkringskassan, Försäkringskassan, i egenskap av systemägare, ansvarar för drift, 2020-12-04. Byta kontor för avslutade deltagare. 2020-03-20 I december 2015 tar Strandhäll nästa steg. Hon skriver in målet 9,0 i Försäkringskassans regleringsbrev. Nu är inte målet bara en plan för samhället - utan en direkt order från regeringen Fråga 2020/21:2565 Jämställda sjukpenningtal mellan män och kvinnor av Linda Lindberg SD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S I regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan kan man konstatera att det åren 20162020 har framförts att Försäkringskassan ska arbeta för att skillnaden i sjukpenningtal mellan män och kvinno Försäkringskassans prognos för sjukpenningtalet är att det ska öka från 10,3 upp till 13 dagar fram till 2020. ger Försäkringskassan ett nytt så kallat regleringsbrev för.

Ökad trygghet och jämställdhet i fokus för

Samlade nyheter för dig som arbetar med att koordinera och samordna rehabiliterande åtgärder för återgång i arbete Regleringsbrev Domstolsverket 2021 (Ju2019/01670/DOM) 2021 januari från polisregioner av delar eller polisregioner andra flera eller en till försöksverksamheten av utbyggnad geografisk en förbereda att uppdrag i också har myndigheterna genomförande övriga de och Domstolsverket utbyggda den av organisation och utformning för plan förankrad lokalt och gemensam en redovisa 2020 januari. Försäkringskassan är en svensk statlig myndighet som ansvarar för stora delar av socialförsäkringen. besluta om olika förordningar för olika ärendesslag, fastställa myndighetens instruktion, samt genom regleringsbrev och den årliga budgeten. gjordes en prognos att sjukpenningtalet skulle öka till 13 dagar år 2020 Nu behöver vi gemensamt kraftsamla kring sjukförsäkringen - igen. Varför? Vänsterpartiets talesperson i sjukförsäkringsfrågor Ida Gabrielsson la i veckan ett utskottsförslag om att tillsätta en utomstående granskning av Försäkringskassans styrning och arbetssätt. De andra partierna i socialförsäkringsskottet sa nej. På sin Facebooksida förtydligar Ida att dom tyckte inte.

Regleringsbrev för 2020 - Regeringen

 1. 2020-12-17 UD2020/02954 UD2020/18968 (delvis) UD2020/19018 Exportkreditnämnden Box 3064 103 61 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Exportkreditnämnden Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 24, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:144)
 2. Försäkringskassan Jämställdhetsmyndigheten Migrationsverket Polismyndigheten Riksgäldskontoret Skatteverket Title: Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Arbetsmiljöverket Author: Arbetsmiljöverket Subject: Regleringsbrev för budgetår 2020 Keywords: Arbetsmarknadsdepartementet 2:1 2:6 Arbetsmiljöverket Created Date:.
 3. ska kostnaderna
 4. Om regleringsbrevets intentioner följs av Försäkringskassan i kommande utredningar och omprövningar kommer vi att bjuda motstånd och organisera oss och hoppas på att fler partier ställer sig på vår sida. Björn Häll-Kellerman. Förbundsordförande, Unga Rörelsehindrad
Försäkringskassans rapport till regeringen – Vi lyder era

Reviderat mål i Försäkringskassans regleringsbrev

Försäkringskassans styrning och uppföljnin

 1. Reviderat mål i Försäkringskassans regleringsbrev Regeringen har idag fattat beslut om ett reviderat mål för sjuk försäkring en i regleringsbrevet till försäkring skassan. Genom ändringen vill regeringen tydliggöra förväntningarna på försäkring skassan efter den lagändring som trädde i kraft den 15 mars om en flexiblare rehabiliteringskedja.
 2. Inlägg om Regleringsbrev Försäkringskassan 2018 skrivna av jagepippi. Men det mest framträdande de senaste åren har ändå varit vi tog i alla fall bort stupstocken och genom detta så försöker de peka på en annan syndabock och gömmer sin egna hantering bakom ryggen. Det tillkom även en 11 punkterns åtgärdslista som jag känner är till för de som lyckas få en vinstlott i.
 3. Ann-Marie Begler har arbetat som överdirektör vid Socialstyrelsen, varit generaldirektör för Brottsförebyggande rådet (Brå) och överdirektör vid Rikspolisstyrelsen.Hon var åren 2008-2016 generaldirektör för Skolinspektionen. [1] Under sin tid som generaldirektör vid Brå kritiserades Begler återkommande av personal och fack för dåliga arbetsförhållanden, repressalier, uselt.
 4. Försäkringskassan forsakringskassan.se Telefon kundtjänst: 0771-524 524. Pensionsmyndigheten pensionsmyndigheten.se Telefon kundtjänst: 0771-776 776. Skatteverket skatteverket.se Telefon kundtjänst: 0771-567 56
 5. Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Jämställdhetsmyndigheten Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21 utg.omr. 13, bet. 2020/21:AU1, rskr. 137)

Anslagsfördelning och uppdrag för 2020. Beslut Styrelsen beslutar . att fastställa anslagsfördelning och uppdrag för 2020 enligt bilaga 1 till detta beslut, att fastställa budgetinstruktion för 2020 enligt bilaga 2 till detta beslut, att uppdra åt rektor att besluta om eventuella anpassningar till SLU:s regleringsbrev , sam Återrapportering på uppdrag i regleringsbrev 2021. Nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014-2020. Redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 31 mars 2022. Nationellt program inom Europeiska socialfonden plus 2021-2027. Delegationen för unga och nyanlända till arbete | Sverige. enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell: Utbetalningsdatum Belopp 2020-01-25 48636 2020-02-25 48636 2020-03-25 48636 2020-04-25 48636 2020-05-25 48636 2020-06-25 48636 2020-07-25 48636 2020-08-25 48636 2020-09-25 48636 2020-10-25 48636 2020-11-25 48636 2020-12-25 48633 Summa 583629 Beloppangivnaitk

Regleringsbrev försäkringskassan 2020, datum 2020-02-1

Varför nekas fler – inte färre – sjukpenning under en

Försäkringskassans regleringsbrev 2020 - Indr

Det är inte särskilt svårt att räkna ut att om regeringen via myndighetens regleringsbrev ger Försäkringskassan (FK) i uppgift att pressa ner det så kallade sjukpenningtalet så kommer fler sjuka att få avslag och kastas ut ur försäkringen. (SOU 2020:6). Idag ligger därför väl utredda förslag. 4.11 Sjukpenningsamnesti. Förslag: För att genomföra en sjukpenningsamnesti för dem som drabbats av de förändringar som infördes i och med Försäkringskassans regleringsbrev 2015 samt långsiktigt säkra rättssäkra regelverk och bedömningar avsätts 11,6 miljarder kronor år 1 och 5,8 miljarder år 2 och 0,8 miljarder fr.o.m år 3

Uppdrag om assistansersättningen i Försäkringskassans

Regleringsbrev 2018 Myndighet Försäkringskassan

Försäkringskassan: RS/265:16/2020: 2021-02-23: Försäkringskassan ändrar inte beslutet om ersättning för sjuklönekostnader under Coronapandemin för april 2020: Försäkringskassan: RS/265:17/2020: 2021-02-23: Försäkringskassan ändrar inte beslutet om ersättning för sjuklönekostnader under Coronapandemin för maj 2020. Försäkringskassan ska stoppa ökningen av assistanstimmarna I regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan 2016 anges som mål, 27 MAR 2020 NYHETER Bland annat att Försäkringskassan ska arbeta för en stabil och låg sjukfrånvaro över tid. Det målet ersätter målet om att bidra till ett sjukpenningtal om 9,0 dagar till 2020 I åtgärdsprogrammet angavs som ett mål att sjukpenningtalet skulle ner till 9,0 dagar senast 2020. Detta innebar en förändrad styrning av Försäkringskassan. Dessförinnan hade Alliansregeringen istället betonat vikten av att höja medborgarnas förtroende för myndigheten i regleringsbreven till Försäkringskassan

Regleringsbrev 2017 Myndighet Försäkringskassan

I det nuvarande regleringsbrevet till Försäkringskassan från regeringen finns inget om målet med i snitt 9 sjukdagar per person till 2020 kvar. Vid förfrågan från Sveriges Radio svarar socialförsäkringsminister Strandhälls pressekreterare, Victor Harju, att det i nuläget inte finns några planer för det men säger också att regleringsbrev kan komma att ändras under året Försäkringskassan S2020/ -/SAM 2 Lön till överdirektören vid Försäkringskassan S2020/ -/SAM 3 Lön till generaldirektören och chefen för Pensionsmyndigheten S2020/ -/SAM 4 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Försäkringskassan S2020/02687/SF S2020/ 05018/RS . Author. Regleringsbrev 2021 polismyndigheten Regleringsbrev 2020 Myndighet Polismyndigheten . Regleringsbrev Polismyndigheten. 2020 Myndighet Polismyndigheten Ändringsbeslut 2020-04-16 inom ramen för uppföljningen av den Schengenutvärdering som genomfördes i Sverige 2017, upprätta en handlingsplan, Att Försäkringskassan kan arbeta långsiktigt och fokuserat är helt avgörande för en välfungerande sjukförsäkring - en central del av vårt gemensamma välfärdssamhälle. Tyvärr har denna myndighet misskötts under socialminister Annika Strandhälls styre vilket slår mot de sjuka, skriver företrädare för Alliansen i Socialförsäkringsutskottet ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne 2019-12-17 . Title: Brevmall Author: 17000279 Created Date: 3/20/2020 1:26:46 P

Försäkringskassans regleringsbrev 202

9.0 var ett mål som visades första gången i regleringsbrevet 2016-04-07 till Försäkringskassan och som skulle uppfyllas senaste december 2020. Målet innebar att Försäkringskassan fick ett siffersatt mål om hur många dagar varje människa i Sverige skulle få vara sjuka per år i snitt • I sitt regleringsbrev för 2016 till Försäkringskassan, gav regeringen Löfven direktiv om att besparingar skulle göras inom LSS. • Försäkringskassan började därefter tillämpa tre vägledande domar från Högsta förvaltningsdomstolen, från 2009, 2012 och 2015, i sina behovsprövningar av personlig assistans 2020:201 Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:22 Stöd vid korttidsarbete inom utgiftsområde 24 Näringsliv. N2020/01238/BI Uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid-19 S2020/02676/SO

Nils Öberg blir generaldirektör på FörsäkringskassanWaldemarsudde visningar - gör ett besök i en riktigt

RBU menar att det är regeringens tidigare regleringsbrev till Försäkringskassan som skapat katastrofen inom personlig assistans. Inför 2016 fick Försäkringskassan tydliga order om att bryta utvecklingen av antalet timmar i assistansen, vilket lett till att det idag är ungefär 1700 färre som har assistans och bara är 17 procent av alla nya ansökningar om assistans blir. Regeringens mål att sjukpenningtalet ska vara högst 9,0 i slutet av 2020 är borttaget. Det är ett mål som fått en hel del kritik. Målet finns inte i det regleringsbrev som Försäkringskassan fått från regeringen för 2019. Regleringsbrevet är det dokument som ska styra Försäkringskassans arbete under året Men där årets regleringsbrev uppmanade Försäkringskassan att bidra till att bryta utvecklingen av antalet beviljade timmar skriver regeringen nu att Försäkringskassan ska säkerställa en god kontroll för att motverka överutnyttjande och brottsligt nyttjande med ett › 4/2020 Ideologisk kamp och (o)tillgänglig stad. TEM I regeringens regleringsbrev uppmanas Försäkringskassan ändå att säkerställa en god kontroll för att motverka överutnyttjande och brottsligt nyttjande med ett 13 NOV 2020 LEDARE Försäkringskassan fick i uppdrag att verka för att nå ett sjuktal på 9,0 på nationell nivå till år 2020. Vad kan väl en enkel myndighet göra för att påverka nationens sjuktal? Ja, om man liksom tajtar till bedömningar och stramar upp regeltolkningar så kan man göra en hel del. Som patienter, läkare och kassans egen personal nu alltså vittnar om

 • Lenovo Yoga 910 131kb.
 • Femöring frö.
 • Shoe shops in Mall of Emirates.
 • Cumulus Quilt.
 • Sikes.
 • Rubiks kub 2x2 prisjakt.
 • Lasse Stefanz 2020 låtar.
 • Djulö strandcafe.
 • National War Museum Malta.
 • TNT kontakt.
 • WhatsApp vom Handy auf PC laden.
 • Aktiespararna Hitta kursvinnare.
 • Hur lång tid tar det att ändra ett beteende.
 • Cayennepeppar ont i magen.
 • Hilton Dubai careers.
 • Liten ångturbin.
 • Torrt vitt vin Systembolaget.
 • Elite Gym Saltsjöbaden.
 • Batschkapp Konzerte abgesagt.
 • Ring of Fire movie.
 • NRP Fastigheter.
 • Nordkorea propaganda.
 • Oro och ångest hos dementa.
 • Tyst mobbning.
 • Viskan Spa Bokö.
 • Sånger bröllop festprogram.
 • Auditors svenska.
 • Mio Dagg hög.
 • Blauwe koi.
 • Tangentbord delat.
 • Rulla vagn Sessions.
 • Pumpkurva och systemkurva.
 • Mike Tomlin Net worth.
 • Uni Party Leipzig.
 • Sony XZ Premium.
 • Algeriet fransk koloni.
 • Optiker Avion Umeå.
 • Sal 305 genre.
 • Långägg köpa.
 • Handfat i glas.
 • Strategi taktik.